فرمول محاسبه پرداخت خسارت به خوردو غیر متعارف در بیمه شخص ثالث

فرمول محاسبه پرداخت خسارت به خوردو غیر متعارف در بیمه شخص ثالث

تاریخ بروزآوری:1398/12/14