بررسی فقهی بیمه - فصل 1 (ج- مـاهیت‌ حـقوق‌ بیمه - قسمت 2و3، بیمه عقدی است معوض، غرری ولی صحیح )


بررسی فقهی بیمه - فصل 1 (ج- مـاهیت‌ حـقوق‌ بیمه - قسمت 2و3، بیمه عقدی است معوض، غرری ولی صحیح )

بررسی فقهی بیمه - فصل 1 (ج- مـاهیت‌ حـقوق‌ بیمه - قسمت 2و3، بیمه عقدی است معوض، غرری ولی صحیح )

تاریخ بروزآوری:1398/12/14