دیه، بازیگر اصلی تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است؟

دیه، بازیگر اصلی تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است؟

در شرایطی که صنعت بیمه به دلیل افزایش قیمت خودرو در ماه های گذشته انتظار دارد نرخ بیمه نامه شخص ثالث برای سال ۹۸ افزایش یابد، یک مدیر صنعت بیمه می گوید بیش از هر چیز دیه در تعیین نرخ ها اثرگذار است. تاریخ ثبت: (1397/11/23 )  تاریخ بروزآوری: (1397/11/23 )