بررسی فقهی بیمه - فصل 1 (ج- مـاهیت‌ حـقوق‌ بیمه - قسمت 2و3، بیمه عقدی است معوض، غرری ولی صحیح )

بررسی فقهی بیمه - فصل 1 (ج- مـاهیت‌ حـقوق‌ بیمه - قسمت 2و3، بیمه عقدی است معوض، غرری ولی صحیح )

بنا‌ بـر مـصالح اجتماعی و اقتصادی مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته و غرر ناشی‌ از آنها مؤثر واقع نشده و صحیح ‌‌اعلام‌ گردیده و لذا عقد بیمه نیز مشابه این عقود بوده‌ و صـحیح مـی‌باشد. تاریخ ثبت: (1398/12/14 )  تاریخ بروزآوری: (1398/12/14 )

2- بیمه عقدی است معوض

در عقد بیمه، بیمه‌گذار متعهد به پرداخت حق بیمه است و در مقابل پرداخت‌ حق بـیمه ،بـیمه‌گر متعهد می‌گردد که در صورت وقوع‌ حادثه‌ و ایجاد خسارت نسبت به‌ جبران آن اقدام نماید. بنابراین در عقد بیمه ما به ازای تعهد بیمه‌گذار، تعهد بیمه‌گر است.

3- بیمه عقدی است غرری ولی صحیح

در عـقد بـیمه در‌ هنگام‌ امضای قرارداد‌، سود و زیان طرفین مشخص نیست و به وقوع حادثه احتمالی در آینده و اتفاق و شانس بستگی دارد (ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها‌،چاپ بهنشر،4631،ص 1،ص).

از طرفی‌ عقودی مثل مساقات،صلح و مضاربه کـه احـتمال غرر(*) در آنها وجود‌ دارد‌، بنا‌ بـر مـصالح اجتماعی و اقتصادی مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته و غرر ناشی‌ از آنها مؤثر واقع نشده و صحیح ‌‌اعلام‌ گردیده و لذا عقد بیمه نیز مشابه این عقود بوده‌ و صـحیح مـی‌باشد.

با توجه به این‌که در عقد بیمه، احتمال وقوع‌ خسارت داده می‌شود و معلوم‌‌ نیست‌ حادثه واقع شـود یـا نه، همچنین زمان وقوع خسارت مشخص نیست بنابراین‌ چنین عقدی را غرری ولی صحیح گفته‌اند (محمد جعفر جعفری لنگرودی،تأثیر اراده در حقوق مدنی،چاپ 0431،ص).

 


 

 

(*) غرر. [ غ َ رَرْ ] (ع اِمص ) هلاکت . اسم است تغریر را. (اسم مصدر تغریر). (منتهی الارب ). در معرض هلاک افتادن گفته اند چیزی است که ظاهرش مشتری را گول زند و باطن آن مجهول باشد، و گفته اند آن است که بدون تعهد وثقت باشد. ازهری گوید: بیع غرر شامل بیوع مجهوله است که خریدار و فروشنده به کنه آن پی نمی‌برند، تا معلوم شود. غرر خطری باشد که وجود و عدمش مشکوک است مانند فروختن ماهی در آب یا مرغ در هوا. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).

برچسب: فقه; عقد بیمه; عقود اسلامی
اثر یا گردآوری: محمود مولوی از دانشگاه فردوسی مشهد;منبع: مطالعات اسلامی » بهار و تابستان 1379 - شماره 47 و 48 (از صفحه 165 تا 184) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/54884

 فقه
 عقد بیمه
  عقود اسلامی

آخرین مطالب مرتبط: