بررسی فقهی بیمه - فصل 1 (ج- مـاهیت‌ حـقوق‌ بیمه - قسمت 1، بیمه‌ عقدی است لازم)

بررسی فقهی بیمه - فصل 1 (ج- مـاهیت‌ حـقوق‌ بیمه - قسمت 1، بیمه‌ عقدی است لازم)

بیمه از عقود‌ مستحدثه‌ و جـدید و تـأسیسی نوظهور اسـت. عـلما و دانـشمندان‌ حقوق اسلام و ایران در خصوص این‌که عـقد بـیمه‌ چه‌ نوع عقدی است به بحث و بررسی‌ پرداخته‌ که ذیلا‌ً به‌ بـیان‌ نـظرات آنان می‌پردازیم. تاریخ ثبت: (1398/12/12 )  تاریخ بروزآوری: (1398/12/12 )

1- بیمه‌ عقدی است لازم


عـقد لازم عقدی است که هـیچ یـک از طرفین جز در موارد‌ معین‌ حـق فـسخ آن را نداشته باشند‌ و به‌ محض‌ انعقاد‌ عقد‌، طرفین ملزم به‌ انجام‌ تعهدات ناشی از عـقد خـواهند بود. در مقابل عقد لازم، عقد جـایز اسـت کـه هریک از‌ طرفین‌ هـروقت‌ کـه‌ خواستند می‌توانند آن را فسخ کـنند‌.


طـبق‌ اصالة‌ اللزوم‌، اصل‌ در‌ همهء عقود لزوم است یعنی به طور کلی همهء عقود لازم هستند مـگر ایـن‌که دلیلی بر جایز بودن عقدی ارائه شـود. مـادّهء 912 قانون مـدنی نـیز مـفید‌ همین معناست. بنابراین بـه استناد اصالة اللزوم یعنی اصل لازم عقود، عقد بیمه‌ علی الاصول عقدی لازم است و حق فسخی که در مـواد 21 و 31 قـانون بیمه برای‌ بیمه‌گر و در‌ مادّهء‌،71 همان قـانون بـرای ورثـه یـا مـنتقل الیه پیش‌بینی شـده دلالت بـر لازم‌ بودن عقد بیمه دارد. نتیجه لازم بودن عقد بیمه این خواهد بود که طرفین به محض‌‌ انـعقاد‌ عـقد مـلزم به انجام تعهدات خود باشند، بدین‌معنی کـه بـیمه‌گذار مـوظف‌ بـه پرداخـت حـق بیمه و بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت وارده در صورت‌ تحقق‌ خطر می‌باشند.


بنابراین در صورتی‌ که‌ بیمه‌گذار حق بیمه خود را نپردازد بیمه‌گر حق دارد از طریق قضایی حق بیمه را مطالبه کند و فـقط در بیمهء عمر است که بیمه‌گذار‌ می‌تواند‌ حق بیمه را نپردازد‌ و عقد‌ بیمه را فسخ کند (همایون مشایخی‌،مبانی‌ و اصـول‌ حـقوقی بیمه،تهران،انتشارات مدرسه عالی بیمه،ص).

برچسب: فقه; عقد بیمه; عقود اسلامی
اثر یا گردآوری: محمود مولوی از دانشگاه فردوسی مشهد;منبع: مطالعات اسلامی » بهار و تابستان 1379 - شماره 47 و 48 (از صفحه 165 تا 184) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/54884

 فقه
 عقد بیمه
 عقود اسلامی

آخرین مطالب مرتبط: